Втора среща на заинтересовани лица в България в рамките на проект RuralYouthFuture

Понеделник, 15 януари 2023 г., двата български партньора, Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ /ЦУИР/ и Община Пещера, организираха Втора среща на заинтересовани лица в България по проект RuralYouthFuture, съ-финансиран от програма Интеррег Европа 2021-2027.

Г-н Мартин Иванов, експерт в Сдружение ЦУИР, представи проекта пред участниците – основните му цели и предстоящите дейности по междурегионални дейности за обмяна на опит и добри практики. Г-н Иванов представи също така добри практики от партньорите от Латвия, които бяха представени по време на първото събитие за обмяна на опит, организирано от тях преди около три месеца. Представители на Община Пещера направиха кратко обобщение на дейностите по мониторинг и оценка на българския стратегически документ – План за интегрирано развитие на Община Пещера 2021-2027 г.

Тези две презентации бяха последвани от дебат за идентифициране на добри практики от България в областта на младежката заетост и предприемачеството в селските райони. Заинтересованите страни направиха интересни предложения, които ще бъдат допълнително проучени и анализирани от двата български партньори, за да бъдат представени на събитието по обмяна на опит в България, което трябва да бъде организирано през април 2024 г.

В събитието взеха участие различни заинтересовани страни, като представители на публичната администрация и образователния сектор, социални работници, представители на неправителствени организации, енергийни агенции и сдружение на малки и средни предприятия. Повечето от тези организации се състоят от висококвалифицирани експерти в конкретни сектори като образование, опазване на околната среда, развитие на устойчива енергетика, предприемачество и разработване на стратегии.