Втора среща на заинтересовани лица по проект Coop4RURALGov

На 10 януари 2024 г., се състоя Втора среща на заинтересованите лица в България в рамките на проект Coop4RURALGov „Проверка на въздействието върху селските райони – Сътрудничество за по-добро  и фокусирано управление на слабо населени селски, крайбрежни и планински райони“. Двата Български партньора, Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ /ЦУИР/ и Община Брацигово бяха организатори на тази втора среща на заинтересовани лица по проект Coop4RURALGov,        съ-финансиран по програма Интеррег Европа 2021-2027 под номер 01C0297.

Експерт от Сдружение ЦУИР, г-жа Петя Царкова, представи проекта пред участниците – основните му цели и междурегионални дейности за обмяна на опит и добри практики, които трябва да бъдат организирани в държавите-участнички в проекта. Бяха представени добри практики за устойчиво развитие на селски региони от Област Навара, Кралство Испания. Представители на Община Брацигово направиха кратко обобщение на Плана за интегрирано развитие на Община Брацигово 2021-2027 с акцент върху приоритетите за устойчиво развитие на местно ниво,  чрез разработването на фокусирани политиките в селски райони, взимайки предвид добри практики от други подобни европейски региони, като уточниха, че предстои скоро да бъде изготвена оценка на изпълнението на заложените мерки.

Бяха обсъдени предизвикателствата, свързани с подобряването на капацитета на управление за съвместно разработване на устойчиви политики и превръщането на регионалната оценка на въздействието, в рутинна част от процеса на вземане на решения от длъжностните лица, както и за политиките, програмите и инициативите, одобрени от законодателните органи в слабо населените селски, крайбрежни и планински райони, също така развитието и маркетинга на местните икономически дейности и участието на местните хора в тези процеси.

В тази втора среща на заинтересованите страни, българските партньори инициираха дебат относно наличие на добри практики за устойчиво развитие на селски региони от България. Бяха дадени интересни предложения от участниците, като предстои тези предложения да бъдат анализирани и предложени като добри практики на останалите участници от  проекта.

В събитието взеха участие различни заинтересовани лица, като представители на публичната администрация и образователния сектор, социални работници, представители на неправителствени организации, енергийни агенции и сдружение на малки и средни предприятия. Повечето от тези организации се състоят от висококвалифицирани експерти в конкретни сектори като образование, опазване на околната среда, развитие на устойчива енергетика, предприемачество и разработване на стратегии.