Да повишим информираността за енергийната бедност през лятото, за да намалим нуждите от охлаждане

Една от основните цели на проект Cooltorise е да се повиши информираността за лятната енергийна бедност, но също и да се намерят начини за справяне с нея. Именно това е целта на първия документ с препоръки за разработване на политики, изготвен в рамките на проекта.  Проект Cooltorise включва не само дейностите, които трябва да се извършат в рамките на проекта, но също и факта, че той цели да включи своя опит, резултати и стратегии в процеса на разработване на политики. Осъзнавайки важността на развитието на политики на различни нива, този първи документ предоставя на заинтересованите страни ключови насоки за разработване на политики за справяне с енергийната бедност през лятото. За да се справи с тази задача, настоящият документ е структуриран според три раздела, обхващащи: първо, измерването на лятната енергийна бедност; второ, въздействието върху условията на благосъстояние в градска среда и накрая, въздействие върху здравето.

Има добре позната пречка за преминаване от осъзнаване на специфичен проблем (като енергийната бедност през лятото) към практическо прилагане на стратегии, независимо дали в частния или в публичния сектор. Целта на този кратък документ е да се преодолее пропастта между информираността и действията, като се предоставят насоки за първоначалните стъпки при прилагането на политики за справяне с лятната енергийна бедност. Въпреки че определено ниво на осведоменост и познания по отношение на лятната енергийна бедност се счита за постигнато, документът също така цели да навлезе по-дълбоко в тази тема и да потърси по-широка перспектива, която да включва всички нюанси.

Измерване на лятната енергийна бедност

Относно измерването и предвид  това че има липса на общо определение за лятната енергийна бедност, държавите членки имат възможност (и необходимост) да създадат свое собствено определение. Важно е, че тези определения се основават на познания за контекста и са съобразени с индивидуалните национални условия. Следващата стъпка, предложена в краткото изложение на документа, е да се измери лятната енергийна бедност. Това измерване ще помогне да се установи настоящият обхват на проблема (и неговата базова линия), позволявайки да се проследи въздействието на политиките или стратегиите, предназначени за справяне с този проблем. За тази цел следва да се направи преглед на настоящите показатели, използвани за измерване. Този преглед би могъл да се превърне в индикатори, които следят жилищните условия или достъпа до енергия и включват специфични въпроси, свързани с летния комфорт в помещенията или използването на системи за охлаждане. Плюс това е важно да се разгледат гледните точки и опитът на домакинствата, като се определят културните аспекти, признаят се териториалните различия (чрез картографиране на опита и местните инициативи) и се определят стратегиите на домакинствата за справяне с лятната енергийна бедност (като например различни начини на използване на обществените/откритите пространства).

Условия на благосъстояние и градски мащаб

Има няколко различия между зимната и лятната енергийна бедност и едно от тях е това, че през лятното време хората имат повече възможности за промяна в поведението, водещо и до по-ниско потребление на енергия, като това може да им помогне да се чувстват по-комфортно.

Това е така, защото летните условия на благосъстояние, за разлика от зимните, са по-малко зависими от системите на осветление на сградите или от климатичните системи. Плюс това, през лятото градските условия на микроклимата представляват важен фактор за комфорт, защото в зависимост от тях пасивните стратегии, използвани от домакинствата, могат да променят своята ефективност.

Това трябва да се вземе предвид когато се разработват публични политики. В краткото изложение на документа за разработване на политики са направени някои препоръки, свързани с тези аспекти, като например:

– Събиране на качествени данни за стратегиите на домакинствата чрез провеждане на анкети (за поведението на потребителите, социално-икономически профили, различни тенденции за справяне с горещината, пасивни стратегии, адаптивни мерки, използване на сградите и източници на енергия).

– Извършване на мониторинг върху феномена „градски топлинен остров“ и микроклиматичните условия за отчитане на местните различия в бъдещите публични политики.

– Да се създаде подкрепа за мерки за охлаждане на градската среда с цел смекчаване ефекта от „градския топлинен остров“ и подобряване на възможността домакинствата да използват пасивни стратегии и да разполагат с климатични убежища. Това може да бъдат например специално разработени общински планове за градско охлаждане, които да са с широк обхват на дейности за смекчаване негативния ефект от летните горещини.

Влияние върху здравето

Повишаването на температурите в резултат на климатичните промени има здравословни последици, особено за уязвимите групи от населението. Краткото изложение на документа показва, че включването на компонента уязвимост в мерките на политиката за измерването на енергийната бедност е от решаващо значение за вземането на решения и развитието на по-добри политики. За тази цел препоръките са да се определят и характеризират най-уязвимите групи, да се интегрират политики, които надхвърлят финансовата помощ и които включват социални, здравни и градски дейности, премахване на дългове, свързани с неплатените сметки на домакинствата (за да се избегне прогресивното нарастване на лихви), и да се възприеме цялостен подход, който включва участие на граждански организации, публична администрация, частния сектор и образователния сектор.

Това е резюме на съдържанието на краткото изложение на документа за разработване на политики, което вече е достъпно за изтегляне от сайта на проекта (кликнете тук).

Документ за повишаване на информираността за енергийната бедност през лятото