Заключително събитие за разпространение на информация по проект Cooltorise в Габрово, България

В периода 3 – 4 юли 2024 г. партньорите от България по проект Cooltorise организираха заключително събитие за разпространение на информация. Темата на събитието беше ”Да обединим усилия в борбата с климатичните промени –  заинтересовани страни от България в областта на енергетиката за обсъждане на подходи, начини и мерки за справяне с проблемите, причинени от климатичните промени“. Събитието беше организирано в град Габрово, България.

В първия работен ден беше проведено обучение на общински служители за създаване на енергийни общности. Бяха изяснени правните аспекти на енергийните общности и взаимоотношенията между членовете на ЕС. Представител на Софийска енергийна агенция представи някои добри практики.

Беше разгледана и платформата ONE-STOP SHOP. Беше обсъдена и дискусията за центъра за насочване, за обучение и за възможности.

На следващия работен ден се проведе панел, посветен на енергийната бедност, който включваше енергийни инициативи, реализирани в България.

По време на панел 1, наречен „Кметовете говорят“, събитието започна с приветствено слово от кмета на община Габрово. Мерките по проект INPEC бяха разгледани като възможност за развитие на местни бизнес модели. Ръководителят на „Координация по изменение на климата“ разясни ролята на местните власти в политиките за климата.

Бяха предложени технологични решения и бизнес модели за развитие на топлопреносни и електропреносни мрежи, фотоволтаични и термопомпени инсталации, както и за сградна автоматизация. След това беше организирана дискусия с участието на представители на местните власти.

Панел 2 “ Градовете и местните власти в борбата с промените в климата“ включваше в първата си част следните теми: „Модел за услуги на Общинския енергиен мениджмънт“, „Моделиране и инвестиционни концепции в нулевоенергийни градски райони“ и добри практики за сформиране на енергийни общности. Втората част акцентира върху инициативите за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

По време на панел 3 на кръглата маса беше обсъдена ролята на интегрираните услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради за декарбонизация на местно ниво.

В панел 4: „Подходи и начини за борба с енергийната бедност“ бяха представени различни проекти, свързани с енергийната бедност.

Г-н Георги Симеонов от Асоциация CSEG, който е и комуникационен мениджър на Cooltorise, представи проект Cooltorise, неговите основни дейности, както и резултатите, постигнати през трите работни години на проекта. Основните изводи, направени в рамките на проекта, също бяха представени и поставени на кръгла маса с участието на българските заинтересовани страни:

  • Последните няколко летни сезона бият всички температурни рекорди, а прогнозата е тази тенденция да се запази. Все по-наложително е да се работи за адаптиране на населението към жегите.
  • Дейностите, свързани с лятната енергийна бедност са комплексни и сложни, защото включва променливи, свързани със застроената градска среда, заобикалящата инфраструктура и поведенчески модели на населението.
  • Градската среда е от е ключово значение за намаляване на енергийната бедност през лятото. Намаляването на градската топлина има положително въздействие върху вътрешните топлинни характеристики.
  • Възстановяването на енергийната култура от гл. точка борба с високите температури, популярните знания и обучението между поколенията е важно за адаптацията.
  • Общинските плановете за устойчива енергетика (ЕЕ и ВЕИ) трябва да започнат да предвиждат мерки за борба с жегите през лятото, а не само мерки насочени към енергийната бедност през зимата.

Панел 5 включваше обучения по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за технически лица.

По време на работната среща, в панел 6: „Иновативни инструменти за енергийна ефективност в сгради“, беше направена оценка на интелигентната готовност на сградите и интелигентното управление на сградите в България.

Конференцията завърши с отворена дискусия на тема: „Перспективи за въвеждането на показателя за подготвеност за интелигентно управление на сградите (SRI)“.

Повече от 90 български заинтересовани страни се включиха в това събитие на високо ниво. Имаше основно представители на публичните власти, енергийни агенции и енергийни участници, екологични институции и неправителствени организации, представители на изследователските и академичните среди, представители на промишлеността, граждански организации и др.

Презентация от конференцията

Дневен ред на събитието