За нас

Център за устойчивост и икономическо развитие

Мисия на неправителствената организация

Сдружението представлява организация с нестопанска цел за обществено полезна дейност, насочена към икономическото развитие на България и постигане на устойчив икономически растеж в условията на пазарно стопанство.

Цели на организацията

1. Да спомага за икономическото развитие на България и за постигане на устойчив икономически растеж в условията на пазарно стопанство.
2. Да стимулира предприемачеството и подпомага създаването на нови частни фирми.
3. Да подпомага съществуващи фирми при повишаване на тяхната конкурентноспособност, утвърждаване на пазарните им позиции и устойчивото им развитие.
4. Да подпомага обществената дискусия по основни въпроси на икономическата политика и да развива сътрудничеството между държавната администрация, частния сектор, образователните институции и неправителствените организации при решаване на проблемите в областта на икономиката.
5. Да разработва, реализира и координира проекти за развитие.

ЦУИР е добре позната организация сред местната общественост в Област Пазарджик. Тя работи и с много други подобни организации от различни европейски държави, а от нейните услуги се възползват предимно общински администрации, обществени организации, фирми и гражданското общество в Пазарджишка област. Експертите, работещи в сдружението притежават широк набор от квалификации в областта на икономиката, финансите, енергетиката, опазването на околната среда, разработването и управление на проекти, разработване и изпълнение на политики за местни и регионални власти.