Кратка информация за политиката на проект Cooltorise: Как да се справим с енергийната бедност през лятото в обществените политики

Европа трябва да се стреми да разбере как се проявява енергийната бедност във всяка държава членка и в различните сезони и да им даде ясно определение, за да се създадат бъдещи рамки, от които да се ръководят политиците.

Финансираните от ЕС проекти следва да дават приоритет на развитието на контекстуални знания в рамките на плановете си за действие за всеки национален контекст, вместо да се опитват да решават неясно дефинирани проблеми. Като се съсредоточат върху признаването на специфичните предизвикателства и динамиката на енергийната бедност във всяка държава-членка, тези проекти биха могли да осигурят по-целенасочено и ефективно разработване и прилагане на политиката.

При изготвянето на политиката следва да се отчита, че причините за енергийната бедност, включително лятната енергийна бедност, се основават на всеобхватни структурни фактори. Ето защо би било от решаващо значение да се наложи цялостен мониторинг на жилищните условия, здравните политики, градското пространство, достъпа до енергия, заетостта и доходите, както и изменението на климата. Последните следва да се разглеждат като фактор, който влияе върху настоящата и бъдещата лятна енергийна бедност.

За да се подходи ефективно към важния проблем на лятната енергийна бедност, би било препоръчително да се осъществи нейното пряко измерване чрез нови първични показатели, а не да се разчита само на вторични такива.

От съществено значение е лятната енергийна бедност да се характеризира въз основа на житейския опит и да се гарантира, че тя няма да бъде пренебрегвана в Европа. Разработването на политики следва активно да отчита тези нюанси и да включва целенасочени мерки за справяне с уникалните предизвикателства, пред които са изправени през летните месеци.

За да се подобри разработването на политики, би било много препоръчително да се създаде рамка, отразяваща различията между различните територии, която да включва цялостно картографиране на житейския опит и инициативи, насочени към енергийната бедност през лятото. В същото време тази рамка следва да има за цел да насърчава връзките и сътрудничеството на местно, регионално, национално и международно равнище. Улесняването на обмена на знания и използването на най-добрите практики ще подпомогне политиците в разработването на по-конкретни и ефективни стратегии за справяне с лятната енергийна бедност.

Моля, вижте пълния текст на доклада на проект Cooltorise за лятната енергийна бедност в публичните политики тук.