Внедряване на образователен подход базиран на виртуална реалност в средните училища – VR EDU

Проектът стартира през ноември 2019 г. и е с продължителност 24 месеца. Основната идея на проекта е да изработи иновативни педагогически и преподавателски методики, които ще бъдат базирани на цифровите технологии. Целта на проекта е преподаватели и ученици да бъдат стимулирани да работят заедно и да ползват технологиите по креативен и ефективен начин. В настоящите образователни системи в страните от Европейския съюз, на преподавателите им е все по-трудно да мотивират своите ученици да изучават предвидения материал. Чрез проучвания в училищата, които се включиха в проекта бе доказано, че учениците лесно се „отегчават“ от академичното съдържание, преподавано по традиционен начин в образователния процес. Традиционните образователни методи се фокусират върху предоставянето на факти; въпреки това, наличието на достъп и консумирането на голям обем от информация не означава непременно учение. Да бъдеш информиран не е равносилно на да бъдеш образован. Виртуалната реалност (ВР) може да мотивира учениците по пътя им към по-високи академични постижения.

Чрез употребата на ВР-технология, учителите могат да привлекат вниманието на учениците си към ВР-разработени образователни материали, като по този начин превърнат образователния процес в един по вълнуващ и ефективен процес. ВР-технологиите се намират на прага на образованието и без никакво съмнение ще променят света, който ние познаваме в момента. Новите класни стаи ще представляват технологично развити места за учене, чрез употреба на ВР-технология, като по този начин те ще допринесат за нарастващата ангажираност на учениците по време на учебния процес. Настоящите ограничения са свързани предимно с липсата на ИТ оборудване, както и с невъзможността чрез настоящите технологии лесно и бързо да се внедри образователно съдържание във ВР технология, която да бъде ползвана в образователната програма.

От българска страна, пилотно училище ще бъде Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ гр. Пазарджик, а като технически представител и представител на българския НПО сектор – сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ от гр. Пазарджик. От Хърватска, ще участва едно пилотно средно училище „Средно Училище Лудбрег“, ЛУНАР – софтуерна фирма, която ще разработи ВР приложение и общинската администрация на Община Лудбрег, която е Водещ партньор в проекта. От Северна Македония ще участват НПО ЛАГ от гр. Кочани и средно училище „Люпчо Сантов“ от гр. Кочани, което ще извърши пилотните дейности. От Кипър представители ще бъдат частно училище „Херитидж“ и фирма Магнетар ООД от гр. Лимасол.

Основните цели на проекта са: да се подобри качеството и атрактивността на образователния процес в общините на Лудбрег – Хърватска, Кочани – Северна Македония, Лимасол – Кипър и Пазарджик – България, чрез разработване и внедряване на иновативна ВР базирана методика; да се повишат знанията, компетенциите и уменията на учители и ученици от средните училища по отношение на наличните образователни онлайн ВР инструменти; да се постави началото на стратегическо партньорство между различни видове социално-икономически организации за да се подобри качеството на образованието чрез внедряването на добри практики и разработване на иновативни образователни методики.

Уебсайт на проекта на програма ЕРАЗЪМ+

The European Commission support for the production of this webpage does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.