Въвеждане на дигитално наследство в образователния процес – Digital Heritage EDU

Кратко описание на проекта
В днешни дни има нарастващ интерес по отношение употребата на съвременните технологии за да се покаже културно-историческото наследство по дигитален начин (дигитално наследство) на гражданите на дадена община и на нейните посетители и туристи. Дигиталното наследство (ДН) представлява употребата на дигитална медия с цел да се демонстрира и опази културното или историческо наследство. Основната цел на дигитализацията на културното наследство е да се даде един постоянен достъп до специфични културни постижения (от три региона в България, Сев. Македония и Хърватска), започвайки от исторически обекти, картини и/или традиционни занаяти и се стигне до традиционна фолклорна музика и танци за всеки заинтересован човек, независимо от местоположението му на световната карта.

Основните цели на проекта са:

 • Разработване на иновативен образователен подход, който включва дигиталното наследство в образователния процес, чрез употребата на 360-градусови видеоклипове;
 • Създаване на учителска мрежа за международно сътрудничество чрез употребата на мрежов модул eTwinning;
 • Стимулиране на дългосрочно международно партньорство сред организации от различен тип с цел разработване на иновативни образователни методики.

Специфичните цели на проекта са:

 • Повишаване на знанията и уменията на учителите при употребата на иновативни съвременни VR-технологии (за заснемане и преглаждане на 360-градусови видеоклипове) в образователния процес, чрез образователен подход, който ще доведе до повишаване на творческото мислене в образованието.
 • Създаване на 360-градусови видеоклипове за дигитално наследство включващи 3Д елементи, които ще дават информация за културното наследство в трите целеви държави: България, Сев. Македония и Хърватска (поне 9 – по 3 от всяка държава).
 • Повишаване заинтересоваността сред учениците и осъзнаване на важността на това да запазим културното наследство.
 • Повишаване уменията на учениците и стимулиране на техния творчески потенциал.
 • Подобряване на презентационните умения на учениците.
 • Създаване на международна мрежа за учители чрез употреба на мрежов модул eTwinning.
 • Създаване на стратегически план за действие съдържащ реалистични дейности/проекти в областта на образованието, които да бъдат изпълнени след приключването на проекта.
 • Представяне ползите от този нов образователен подход пред заинтересовани лица в трите държави.

Консорциумът в този проект обхваща общо 6 организации от три европейски държави ( по едно НПО и едно училище от България, Сев. Македония и Хърватска). Дейностите включват: 3 международни партньорски срещи, 3 краткосрочни обучения, 1 мобилност на ученици, разработване на 3 интелектуални продукти и организиране на 3 финални конференции (по една във всяка страна участник).
Основните целеви групи и бенефициенти на проекта са учениците от 12 до 14 годишна възраст, както и учителите, които преподават предмети като История, Изкуство и Музика от трите участващи региона. Като непреки бенефициенти могат да бъдат определени образователните институции, които ще придобият един по-привлекателен образователен процес с високо-компетентни учители, готови да приложат нови образователни подходи и като цяло обществото, което ще получи интересна информация за наличното културно наследство в целевите региони.
Учителите, които преподават История, Изкуство и Музика ще повишат своите знания и умения по отношение на практическото прилагане на нови образователни подходи чрез употреба на VR-технология, ще се запознаят с модула за създаване на мрежи с други училища „eTwinning“, който ще им даде възможност да споделят добри практики с техни колеги от други държави. В допълнение, те ще повишат своите умения по отношение на практическото изпълнение на иновативни образователни методики, което от своя страна ще доведе до значително подобрение на формалните и неформални образователни програми за настоящи и бъдещи поколения ученици и техните училища.
Дългосрочното въздействие върху трите целеви региона може да бъде забелязано в подобреното качество на техните училищни образователни процеси, към което се стремят и трите общини. Проектните дейности ще доведат до повишена привлекателност на образователния процес в началните училища, ще подобри техните услуги, качеството на преподаването за бъдещите поколения от ученици и ще доведе до сътрудничество между училища от различни държави.

Уебсайт на проекта на програма ЕРАЗЪМ+

The European Commission support for the production of this webpage does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.