„Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ (GPP-STREAM), финансиран по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.

Проект – PGI05251 „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ с акроним GPP-STREAM (Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming)

Финансиране – Програма „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 4 „Околна среда и ресурсна ефективност“; Специфична цел 4.2. „Подобряване изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите за ЕТС, насочени към повишаване на ресурсната ефективност, зеления растеж, екологичните иновации и управлението на екологичните показатели“.

Партньорство по проекта – девет регионални администрации и институции от пет страни-членки на Европейския съюз ще си сътрудничат за подобряване на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално на програмите за инвестиции за растеж и развитие, повишаване на ресурсната ефективност, зеления растеж, екологичните иновации и опазването на околната среда.
Участват: Автономна област Фриули Венеция Джулия – Италия (водещ партньор); Регион Лацио – Италия; Фондация „Екосистеми“ – Италия; Министерство на околната среда – Румъния; Североизточна агенция за регионално развитие – Румъния; Община Габрово – България; Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ от Пазарджик, България; Асоциация на общините в региона Рибера Алта – Испания; Оверн-Рона-Алпи Енергийна среда – Франция.

Обща цел – по-добро прилагане на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програми за инвестиции за растеж и работни места и, където е уместно, програми за ЕТС, насочени към повишаване на ресурсната ефективност, зеления растеж, екоиновациите и екологичното управление. Целта е да се подкрепят партньорите от мрежата ЗеОП-STREAM, за да се прехвърлят извлечените поуки във всички етапи на прилагане на инструментите на политиката и да се създаде общност от заинтересовани страни, които да интегрират практиките на ЗеОП.

Специфични цели – Проектът има за цел да подобри управлението, изпълнението и мониторинга на политическите инструменти, които интегрират екологични подходи за обществени поръчки, така че да се постигне максимално увеличаване на ефективността на ресурсите и институционализиране на целите за ресурсна ефективност чрез ЗеОП:

 • Определяне, събиране и споделяне на най-добрите практики и инструменти за подкрепа приемането на екологични обществени поръчки, ориентирани към ресурсната ефективност в рамките на отговорните лица;
 • Подобряване интеграцията на целите и действията на ЗеОП в рамките на програмите за финансиране и секторните планове за развитие;
 • Подобряване капацитета на националните, регионалните и местните администрации да съгласуват действията при прилагането на ЗеОП;
 • Подобряване на капацитета за мониторинг относно приложението на ЗеОП, задействан от прилагането на конкретни политически инструменти и планове;
 • Насърчаване на приемането на екологосъобразно търсене на стоки и услуги по всички етапи на прилагането на инструментите за политиките, включително лицата, които се засегнати, без да управляват пряко организациите или да участват в прилагането на инструментите.

Основни дейности:

 • Създаване на методология за зелени обществени поръчки;
 • Идентифициране на заинтересованите лица и сфери на интервенция на ЗеОП;
 • Анализ на въздействието на идентифицираните вътрешни и външни добри практики;
 • Организация на уебинар (поне един на ниво ЕС и един на национално ниво);
 • Разработване на секция за реализирани ЗеОП, финансирани от ЕС;
 • Разработване на насоки и план за действие.

Очаквани резултати и положителни ефекти:

 • Обобщаване на добри практики с конкретни примери;
 • Организирани уебинари;
 • Създаване на секция за най-добри практики в областта на екологосъобразното производство и финансирането от страна на ЕС.

Продължителност на проекта – 48 месеца:

 • Фаза 1 /24 месеца / – 01.06.2018 г. – 31.05.2020 г.
 • Фаза 2 /24 месеца/ – 01.06.2020 г. – 31.05.2022 г.

Уебсайт на проекта: www.interregeurope.eu/gpp-stream

План за действие по проект GPP-STREAM