МОЯТ ВИРТУАЛЕН ГРАД: Образователната система като демократичен начин за подпомагане на учениците при активното им участие във всички сфери на икономическия, екологичен и социален живот на местно ниво

Проектът стартира в края на 2018 г. и е с продължителност 24 месеца. Финансира се изцяло по програма ЕРАЗЪМ+. Партньорството включва общо 9 организации от 3 Европейски държави: България, Македония и Словения:

– Център за устойчивост и икономическо развитие – Координатор на проекта

– Община Пазарджик

– Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, Пазарджик

– Македонска Геотермална Асоциация – МАГА, Македония/p>

– Комунално предприятие ВОДОВОД, гр. Кочани, Македония

– СОУ Люпчо Сантов, гр. Кочани, Македония

– Енергийна агенция КССЕНА, Словения

– Публично предприятие „Ljudska univerza“, гр. Веление, Словения

– Образователен център Веление, Словения

Учениците от средните училища са „утрешната“ демократична сила на нашето общество и те ще трябва да участват активно във всички сфери на икономическия, екологичен и социален живот на местно равнище. Предишен опит показва, че познанията им в тези области са оскъдни, както и липсата на желание за активно участие в различни дейности на местната общественост. Проектът цели да повиши уменията и знанията на настоящи и бъдещи ученици от средните училища свързани с различните предизвикателства, с които ежедневно се сблъскваме в обществения живот, като по този начин станат активни членове на техните местни общности. За да постигнем това, проектът ще се фокусира върху повишаване на уменията и знанията на учителите в области като екипна работа и сътрудничество, които ще доведат до разработване и изпълнение на общи образователни подходи, насочени към техните ученици.

Проектът цели също така да представи предимствата на образователния подход „учене чрез действия“ по теми, които са от голям обществен интерес. Проектът ще помогне на учителите да се запознаят и възприемат иновативни практики за образование, а част от обученията включват теми като: отворени образователни ресурси (OER Web 2.0), платформа за сътрудничество и обмяна на добри практики eTwinning, с цел повишаване на уменията при използване на съвременни ИКТ (бел. ИКТ – информационни и комуникационни технологии) техники за преподаване, водещи до по-атрактивни за учениците образователни подходи.

Проектните дейности ще бъдат изпълнявани от общо 9 организации, по 3 от всяка страна-участник (България, Македония и Словения). Партньорството включва: 3 средни училища (Професионална гимназия за икономика и мениджмънт от гр. Пазарджик, България, СУ „Люпчо Сантов“ от гр, Кочани, Македония и Училищен център – Веление от гр. Веление, Словения); 3 местни публични институции (Община Пазарджик от България, общинско комунално предприятие „Водовод“ от гр. Кочани, Македония и Център по образованието от гр. Веление, Словения); и 3 НПО (сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ – ЦУИР от гр. Пазарджик, Македонска геотермална асоциация – МАГА от Македония и енергийна агенция КССЕНА от Словения). Средните училища ще участват с учители (по трима учителя във всяко едно от трите обучения предвидени в проекта), които ще бъдат обучени да използват отворени образователни ресурси при преподаването на своите предмети. Ще бъдат запознати също така с подхода „учене чрез действия“, ще създадат и участват в учителска мрежа и ще наставляват своите ученици при извършването на пилотните дейности по проекта. Очаква се минимум 15 ученика от всяко едно от трите училища (общо най-малко 45 ученика) да участват в екипна работа, създавайки „Виртуален Град“, чрез знанията и уменията, придобити в рамките на проекта.

Сдружение ЦУИР, асоциация МАГА и енергийна агенция КССЕНА ще бъдат основният двигател в управлението и организацията на проектните дейности; разработването и подготовката на образователния наръчник; обучението по ИКТ инструменти, енергийна ефективност и ВЕИ; разпространяване на проектните резултати; организиране на националните информационни събития. Публичните организации ще участват в обученията, преподавайки теми свързани с местното управление на общността, правата на човека и борба срещу дискриминацията. Тези организации (НПО и местни публични органи) ще участват активно при разработването на Документ за международно стратегическо партньорство.

Проектът предвижда следните дейности: управление, координация и изпълнение; изработване на учебни материали, които ще се ползват при международните срещи и обученията; 3 краткосрочни обучения, по едно в България, Македония и Словения, за повишаване знанията и уменията на учители от трите средни училища; създаване на ученически екипи в трите пилотни училища и работа заедно с учителите за създаване на „Виртуален град“; разработване и печат на интелектуални продукти; разработване и поддръжка на проектен уеб-сайт; създаване на проектни брошури и диплянки; медийна кампания; изготвяне на презентации за трите финални информационни събития, по едно във всяка страна-участник.

Методологията, която ще бъде използвана по време на краткосрочните обучения за учители и следващото дългосрочно обучение на ученици, ще бъде комбинация от теоретични и практически подходи, включваща ИКТ-базирани методи на обучение.

Очакваните резултати от проектните дейности са: ръководство за учители; документ за стратегическо международно партньорство; 9 учители с повишени знания и умения за употреба на отворени образователни ресурси (OER Web 2.0); създаване на учителска мрежа, чрез платформата eTwinning; 9 учители-ментори с повишени знания и умения за разработване на общ теоретични и практически образователен подход по теми, свързани с общността; най-малко 45 ученика с повишени умения за работа в екип при разработване на теми, свързани с предизвикателствата пред активните граждани и местните общности; 9 ученика с повишени умения и знания по международно сътрудничество; 150 организации и институции ще се запознаят с новия образователен подход „учене чрез действия“; създаване на проектен уеб-сайт.

Съвместната работа в екип ще допринесе за установяване на добри партньорски взаимоотношения между участващите организации, ще повиши цялостните им знания и умения за създаване и изпълнение на нови проекти. Ползите за училищата ще бъдат свързани с повишаване качеството на образованието, чрез нови методологии и възможности за наука и знания, чрез създаване на мрежи за сътрудничество с техни колеги от други държави и чрез повишаване на уменията за международно сътрудничество. От гледна точка на учениците, проектът има за цел да допринесе за изграждането на едно младо европейско гражданско общество, което да е пионер в активното участие и повишаване на знанията относно въпроси и проблеми свързани с местната общественост.

Уебсайт на проекта на програма ЕРАЗЪМ+

The European Commission support for the production of this webpage does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.