Образователен модул чрез виртуална реалност – разработване и употреба на иновативни ИКТ образователни инструменти за училищни предмети свързани с НТИМ – AR EDU

Проектът стартира през декември 2018 г. и е с продължителност 24 месеца, като основната му цел е да бъде разработен иновативен образователен подход, базиращ се на модерни софтуерни технологии (модул за изучаване, чрез виртуална реалност), който да свързва учениците при изучаването на предмети в областта на НТИМ (наука, техника, инженерство и математика), като това ще бъде един нетрадиционен образователен подход, който ще се проведе не само вътре, а и извън класните стаи на училищата.

От българска страна, пилотно училище ще бъде Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик, а като технически представител и представител на българския НПО сектор – сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ от гр. Пазарджик. От Македония, която е водеща страна по проекта ще участват 3 организации: НПО ЛАГ от гр. Кочани, средно училище „Люпчо Сантов“ от гр. Кочани, което ще извърши пилотните дейности и софтуерна фирма „ТехКо Нет“, базирана също в гр. Кочани. От хърватска страна ще участва едно пилотно средно училище „Средно Училище Лудбрег“ и общинската администрация на Община Лудбрег.

Днешните ученици в средните училища не се интересуват достатъчно от Наука, Технологии, Инженерство и Математика (НТИМ). В същото време, предметите свързани с НТИМ допринасят за развитието на знания и умения сред учениците, които са им необходими в глобалния пазар на труда, особено като се вземе предвид нарастващата значимост на научните и технологични иновации, водещи до различни ползи и предизвикателства, свързани с глобализацията и съвременната икономика, която се основава изцяло на знанието. Все още делът на учениците, които желаят да продължат своето развитие в областта на НТИМ е твърде малък и затова основния въпрос, който възниква и който стои в основата на разработването на настоящия проект е: как да бъде преодолян стереотипът, че НТИМ са скучни и трудни за изучаване. Могат ли съвременните технологии да ни помогнат да се преборим с тези предразсъдъци?

Основната цел на проекта е да бъде разработено иновативно софтуерно приложение с образователна цел (модул за изучаване, чрез виртуална реалност), който да свързва учениците чрез НТИМ теми, като това ще бъде един нетрадиционен образователен подход, който ще се проведе не само вътре а и извън класните стаи на училищата.

Други под-цели на проекта са:

  • Изграждане на стратегическо международно партньорство сред социално-икономически организации от различни сектори: образование, граждански сектор, иновативни МСП и т.н.
  • Подобряване на образователните подходи в три средни училища чрез включване на иновативни образователни инструменти.
  • Повишаване на информираността относно значимостта на НТИМ-ориентираните училищни предмети.
  • Повишаване интереса на учениците към предмети, свързани с НТИМ.

Дългосрочните ползи от проекта са свързани с:

  • Повишаване привлекателността на дисциплини, свързани с НТИМ и повишаване броя на учениците, които избират да продължат своята кариера и образование в технически ориентирани области.
  • Принос към Европейския пазар на труда чрез повишаване броя на инженерите и технически ориентирани млади хора.

Уебсайт на проекта на програма ЕРАЗЪМ+

The European Commission support for the production of this webpage does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.