EКО Деца: Еко градинки в нашите детски градини

Проектът стартира в края на 2018 г. и е с продължителност 24 месеца. Финансира се изцяло по програма ЕРАЗЪМ+. Партньорството включва общо 9 организации от 3 Европейски държави: България, Македония и Хърватия.

Значително количество от ежедневно генерираните твърди отпадъци може да бъде повторно използвано със сравнително малки усилия, но за съжаление това не се прави, а напротив – отпадъците продължават да увреждат околната среда. Ето защо има спешна необходимост от дейности в областта на управлението и рециклирането на отпадъци, които представляват основна предпоставка за живота на нашата планета.

Децата в детските градини са идеалната целева група, на която да бъде представено как можем да намалим въглеродния отпечатък на Земята и по този начин да помогнем на чувствителната околна среда. Проектът има за цел да научи деца от най-ранна възраст за екологичните предизвикателства, които срещаме в наши дни и да им покаже, че чрез проекти за рециклиране и управление на отпадъците, те може да засегнат тези предизвикателства: например, чрез компостиране на хранителни отпадъци, които могат да бъдат използвани за отглеждане на плодове, зеленчуци и цветя в техните училищни градини. Изпълнението на проектните дейности ще доведе до установяване на стратегическо партньорство между различни типове организации (публични организации, детски градини и граждански организации), които се събират заедно с цел всяка една да допринесе за подобряване качеството на предучилищното образование. Следвайки модерните тенденции в предучилищното образование и добрите практики в тази област, както и наличните технологии, се оказва, че най-добрия подход е „Учене чрез действия“, т.е. когато децата активно участват в еко дейностите.

Основната цел на проекта е да разработи подходяща рамка за обучение на деца в предучилищна възраст по теми като повторна употреба и рециклиране на голяма част от отпадъците, които ежедневно се генерират. Това ще се реализира чрез повишаване компетенциите и уменията на учителите в детските градини с цел разработване на собствен подход при преподаване на теми, свързани с управление и рециклиране на отпадъците, което представлява важна концепция за стимулиране на децата от детските градини да предприемат и участват в свои собствени пилотни проекти за компостиране и производство на еко продукти

Партньорството включва различни видове организации: Общинска администрация Лудбрег (Хърватска), публично комунално предприятие Водовод (Македония), три детски градини от Хърватски (Радост), Македония (Павлина Велянова) и от България (ДГ „Радост“ от гр. Пазарджик), както и 3 неправителствени организации: ЛАГ (Хърватска), ЛАГ (Македония) и Център за устойчивост и икономическо развитие (ЦУИР) от България. Публичните организации и НПО-та ще изработят документ за стратегическо партньорство между местните власти, НПО и образователния сектор от трите участващи региона (Лудбрег, Пазарджик и Кочани) с цел повишаване качеството на предучилищното образование. Учителите от детските градини ще бъдат обучени в теми по управление и рециклиране на отпадъци; ще бъдат запознати с подхода „учене чрез действия“ във връзка с процедурите по компостиране и разработване на еко градинки; ще участват в учителската мрежата и ще работят с децата от детските градини по практически дейности. Значителен брой деца (около 300) ще се включат в проекта с цел тестване на този образователен подход и да изпълнят реални дейности, които ще бъдат преподавани по време на обученията.

Експертите, които ще водят обученията ще отговарят също така и за разработването на образователни материали (Ръководства) за теоретично и практическо използване на отворени образователни ресурси, управление и рециклиране на отпадъци чрез компостиране; НПО-та ще участват също така активно в информационната кампания по време на проекта, организирането на събития и обучения и разработването на проектен уеб-сайт.

Основните дейности, предвиждани в рамките на проекта са: управление на проекта; международни партньорски срещи; теоретични и практически краткосрочни обучения; разработване и печат на интелектуални продукти (стратегически документ и ръководство); разработване и поддръжка на проектен уеб-сайт; брошура за проектните дейности; организиране на медийна кампания с публикации за проектните дейности и резултати; подготовка на презентации за финалните информационни събития.

Методологията, която ще бъде ползвана по време на обученията представлява комбинация от теоретични и практически подходи. На участниците ще бъде предоставена нужната информация за ефективно създаване и изпълнение на собствени образователни подходи с цел да се повишат знанията на децата в предучилищна възраст. Също така, учителите ще бъдат запознати с технология за компостиране, ползите от тази технология, както и с реалното изпълнение „на място“ на еко градинка.

Основното въздействие, което цели проекта, е да бъдат стимулирани нови образователни подходи и създаване на мрежа от учители, което от своя страна да доведе до едно по-ефективно предучилищно образование. Сътрудничеството между учители, образователни институции и НПО с цел евентуално да се приложат добри практики в предучилищното образование, чрез реализиране на дейностите, които ще бъдат посочени в стратегическия документ за партньорство, представляват желаното дългосрочно въздействие от проекта.

Уебсайт на проекта на програма ЕРАЗЪМ+

The European Commission support for the production of this webpage does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.