Проект BIOCIRCULARCITIES с първа среща на заинтересовани лица в Област Пазарджик, България

Първата среща на заинтересовани лица от Област Пазарджик се проведе на 31 март, 2022 г. онлайн.

Участваха деветнадесет души – предимно представители на публични администрации от област Пазарджик, екологични организации, представители на науката и технологиите и представители на бизнеса. Някои от партньорите по проекта също се включиха в събитието и представиха текущите си постижения и целите на проекта.

Събитието започна с представянето на проекта “ Biocircularcities“ от ръководителя на проекта, г-жа Розария Чифари, от фондация ENT. Основен акцент беше поставен върху характеристиките на проекта и неговия обхват. Тя разказа за пилотните региони и събитията, които трябва да се проведат в рамките на проекта.

Г-н Георги Симеонов, представител на българския партньор „Регионална енергийна агенция – Пазарджик“, РЕАП, и г-жа Марга Лопес от фондация ENT направиха презентация за българския пилотен регион: биоотпадъци в област Пазарджик.  Г-н Симеонов разказа за настоящите системи за управление на биоотпадъците: от битови отпадъци и биомаса от селскостопанския и горския сектор, след което г-жа Лопес представи преглед на законодателство и добри практики по отношение на кръговата биоикономика на ниво ЕС, а г-н Симеонов продължи със законодателни акценти на национално и местно ниво, както и с някои добри практики за управление на биоотпадъците, идващи от България.

След това г-н Георги Симеонов, който беше и модератор на събитието, покани участниците да се включат в интерактивна сесия за обсъждания, използвайки приложението  Mural – активен дебат, в който бяха отбелязани предизвикателствата пред управлението на двата потока, разгледани в неговата презентация: битови биоотпадъци и биомаса от селското и горското стопанство в област Пазарджик. Участниците споделиха редица предизвикателства по време на тази интерактивна сесия, като например: липса на традиции и знания за оползотворяване на отпадъците от горското и селското стопанство, липса на финансови стимули за такива дейности, нисък дял на рециклирането; а за битовите отпадъци: неподходяща методика за облагане на отпадъците, необходимост от реформи за започване на разделно събиране на отпадъците, неоползотворяване на утайките от пречиствателни станции.

След първата дискусията под формата на „кръгла маса“ участниците бяха помолени да споделят мнението и знанията си за потенциални стратегии и добри практики, които могат да се справят с проблемите, споменати по време на сесията „предизвикателства“ в българския пилотен регион – област Пазарджик.

Резултатите от втория дебат също бяха доста интересни и включваха решения на идентифицираните проблеми като: 1) въвеждане използването на машини, като например вендинг-автомати, за да се стимулира разделното събиране на битови отпадъци; 2) използване на мобилна техника с висока проходимост за събиране и третиране на горска биомаса, т.е. въвеждане на нови съвременни технологии за събиране и третиране на горска биомаса; 3) въвеждане на SMART системи за отчитане и събиране на битови отпадъци, което да направи методиката за изчисляване на данъчното облагане на отпадъците по-справедлива; 4) увеличаване на медийните дейности чрез организиране на кампании, които могат да информират по-големи групи от хора за значението и ползите от разделното събиране на отпадъци, 5) информиране на повече млади родители, отговорни за отглеждането на бъдещите ни поколения, за това колко е важно да образоват децата по теми като разделното събиране на отпадъци и ползите от рециклирането. Промяната започва от нас!

Презентациите и другите резултати скоро ще бъдат достъпни на страницата на събитието.