Проект BIOCIRCULARCITIES с финално събитие в Пазарджик, България

Финалното събитие на проект Biocircularcities в град Пазарджик се проведе на 8 юни 2023 г.

Участваха тридесет заинтересовани лица – предимно представители на публичната администрация (Пещера, Пазарджик, Брацигово, Областната администрация на Пазарджик и Регионалната инспекция по околна среда и води), както и на енергийни агенции, неправителствени организации с екологичен профил, сдружение на МСП и образователни институции..

Областният управител на Област Пазарджик, г-н Трендафил Величков, отправи приветствени думи към участниците. Той поздрави екипа на „Регионална енергийна агенция – Пазарджик“ (РЕАП) за активната работа и добрите резултати от проекта с много международни партньори. Г-н Величков заяви, че „трябва да намерим най-добрия подход за рециклиране на отпадъците на регионално и местно ниво, за да може да произвеждаме енергия и да оползотворяваме съществуващата биомаса и да решим проблема с недостига на ресурси, като превърнем отпадъците в ценен ресурс“. Също така той подчерта, че „трябва да завещаем на децата си по-добра околна среда, а проекти като BIOCIRCULARCITIES ще допринесат за това“.

Г-н Мартин Иванов, Технически експерт в РЕАП, представи проекта и неговите цели, задачи и дейности. Г-н Иванов наблегна на избраната верига в пилотния проект в Област Пазарджик – горски отпадъци, но обясни и другите две вериги за биоотпадъци в градовете Барселона и Неапол. Той също така направи преглед на трите местни срещи за заинтересовани лица, организирани преди това в Област Пазарджик, и на очакваните продукти от проекта.

Г-н Георги Симеонов, Ръководител проект в РЕАП, представи настоящата ситуация и алтернативните сценарии на избраната верига за биоотпадъци в област Пазарджик. Заинтересованите страни бяха запознати относно концепцията за оценка на жизнения цикъл и анализа на разходите за жизнения цикъл. Бяха показани различни и интересни данни, графики и диаграми за тези два анализа, отнасящи се до Област Пазарджик. Основните стимули и бариери пред избраната верига за биоотпадъци в Пазарджик също бяха представени от г-н Симеонов.

Г-жа Петя Царкова, Технически експерт в РЕАП, направи презентация на уебинструмент Biocircularcities, който ще включва информация за това как могат да се оползотворяват биоотпадъците, какви пречки и решения биха били полезни за прилагане, добри практики, научени по време на проекта, и много други приложения, които ще бъдат включени в уебинструмента, който скоро ще бъде напълно достъпен за всички заинтересовани страни.

Събитието завърши с кръгла маса с участието на експерти от РЕАП и заинтересовани страни, на която бяха разгледани 7 ключови въпроса. Някои от коментарите на експертите бяха следните:

  • По-голямата част от участниците признаха, че представените анализи, свързани с оценка на жизнения цикъл и изчисляване на разходите за жизнения цикъл на избраната верига от био-отпадъци в Област Пазарджик, могат да изиграят значителна роля в процеса на разработване на политики от страна на местните и регионалните администрации;
  • Някои участници посочиха технологичните бариери като основно предизвикателство пред по-широкото оползотворяване на биоотпадъците;
  • По-голямата част от участниците се съгласиха също така, че е необходимо да се извършват анализи на оценката на жизнения цикъл и изчисляването на разходите за жизнения цикъл преди започването на голям проект за управление на околната среда и/или биоотпадъците.;
  • Представителите на образователните институции изтъкнаха, че е важно темата за рециклирането и разделното събиране на отпадъци и биоотпадъци да започне да се разглежда от най-ранна възраст.

Презентациите и другите резултати скоро ще бъдат достъпни на страницата на събитието.