Проект „Kids & Laws“, финансиран по програма ERASMUS+

Проект „Образователен подход за въвеждане на базисни правни норми за регулиране и морално поведение на децата в предучилищна възраст”, основан на Декларацията на хилядолетието на ООН и Европейската рамка за качествено предучилищно образование, има за цел да създаде нова образователна концепция за деца в предучилищна възраст. Проектът „Деца и закони“ е съ-финансиран от програма Еразъм+ и е с продължителност 24 месеца, считано от 01.11.2023 г. Българските партньори са: Сдружение Център за устойчивост и икономическо развитие, гр. Пазарджик и детска градина „Еделвайс“, гр. Велинград . Гърция и Северна Македония участват с по една експертна организация и по една детска градина. С обучение чрез „казуси“ се стреми да въведе значението на законовите разпоредби, моралните норми, ценности като справедливост, равенство, уважение и приобщаването, като в крайна сметка оформя бъдещи граждани, които активно участват в отстояването на общите ценности.

Чрез осигуряването на висококачествени образователни програми, децата са по-добре подготвени да се изправят пред предизвикателствата в социалния живот и е по-малко вероятно да въвлекат към престъпно поведение. Целта е да се създадат положителни практики, които ще доведат до по-уважително общество, да се намали нивото на престъпност и да се възпитат честни, спазващи закона граждани. Предвид недостига на квалифицирани учители, проектът се стреми да подкрепи и засили уменията на педагозите в предучилищните институции.

Основната цел на проекта е да се разработи и приложи иновативна образователна концепция за деца в предучилищна възраст, като се фокусира върху важността на законовите разпоредби, зачитането на човешките права и намаляването на агресивността, като същевременно се насърчава толерантността. Специфичните цели включват надграждане на капацитета на преподавателския състав за прилагане на нови образователни методи, повишаване на уменията за разпознаване и справяне с дискриминацията и отклоняващо се от правилното поведение и включване на учителите в създаването на учебно съдържание и ангажиране на родителите.

Иновативният подход на проекта се състои във въвеждането на нова образователна програма за деца в предучилищна възраст, като се използват „казуси“ за активно включване на децата в разбирането на последиците от нарушаването на правните разпоредби и моралните норми. Фокусът върху приобщаването и толерантността е насочен към предизвикателствата, пред които са изправени малцинствените етнически групи, като допринася за тяхното правилно включване в образователния процес.

Проектът е насочен предимно към педагогическия персонал, децата, посещаващи детски градини, както и към ръководния и професионалния персонал в партньорските детски градини. Той адресира необходимостта от противопоставяне на агресивното поведение, нетолерантността и дискриминацията сред децата в предучилищна възраст чрез създаване на цялостен образователен подход.

Основният фокус на този международен проект е насочен към укрепване на върховенството на закона и правата на човека чрез иновативно образование, което крие огромен потенциал за създаване на положителни обществени промени. Като инвестира в ранното образование и възпитава ценности на приобщаване, толерантност и зачитане на законовите разпоредби, проектът се стреми да възпита поколение от отговорни и спазващи закона граждани. Сътрудничеството между страните партньори и потенциалът за преносимост гарантира, че въздействието на проекта се простира отвъд националните граници, като допринася за по-широките цели на Европейския съюз за насърчаване на социална хармония и справедливо образование.