Проект Rural Youth Future: нова инициатива, целяща да подобри възможностите за заетост на младите хора в селските райони

На 3 и 4 май 2023 г. се проведе началната среща по проект „Rural Youth Future“, който се финансира от INTERREG Европа. Фондация „Галисия Европа“ координира срещата, която се проведе в Consello Economico y Social в Сантяго де Компостела, Испания. Проектът има за цел да подобри възможностите за заетост на младите хора в селските райони и да подкрепи устойчивото развитие на селските райони.
По време на учредителната среща Фондация „Галисия Европа“, Генералната дирекция за младежта, участието и доброволчеството в Испания, Сдружение „Център за устойчивост и икономически растеж“ и Община Пещера от България, Смарт Хаус, Институтът за изследвания и устойчиво развитие Martjanci от Словения, Латвийският университет, Асоциацията на общините в окръг Тарту от Естония, Португалският институт за спорт и младеж и Центърът за политика на KMOP ASBL от Белгия се събраха с обща мисия: да формират по-добро бъдеще за активното младо население, живеещо в селските райони.
Срещата послужи като отправна точка за активни дискусии относно основните предизвикателства, с които се сблъскват младите хора, живеещи в селските райони в седемте участващи държави. Партньорите си сътрудничиха активно като поставиха основите на иновативни решения и ефективни политики за младежка заетост с крайната цел да се насърчи устойчивото развитие на селските райони и да се разгърне неизползваният потенциал на младежите в тях.
За да постигне целите си, проектът ще се занимава със следните политически инструменти: Оперативна програма “ ESF+ Galicia 2021-2027″ в Испания, Интегриран план за развитие на община Пещера за периода 2021-2027 г. в България, Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група “ Goričko 2020″ за програмния период 2021-2027 г. в Словения, Насоки за децата, младежта и семействата за периода 2021-2027 г. в Латвия, Национален план за младежта в Португалия и Стратегия за развитие на окръг Тарту 2040 г. в Естония.
Освен това на 4 май фондация „Галисия Европа“ беше домакин на пресконференция с участието на г-н Хесус Гамало, генерален директор на отдел „Външни отношения и отношения с Европейския съюз“ и на фондация „Галисия Европа“, и Кристина Пихел, генерален директор на отдел „Младеж, участие и доброволчество“.
По време на встъпителната си реч г-н Гамало подчерта значението на изпълнението на проекта „Rural Youth Future“. „Предстоят ни 4 години работа, лично проучване, анализ на ситуацията, търсене на добри практики за подобряване и повишаване на младежката заетост и осигуряване на качествени и достъпни работни места за младите хора в нашите селски райони“, каза той.
Г-жа Пихел заяви, че „без млади хора няма възможности за израстване и няма устойчиво бъдеще“, като подчерта необходимостта от подкрепа за младите хора в селските райони.
Ако се интересувате от допълнителна информация за нашите усилия да открием нови перспективи и да създадем възможности, които да доведат до положителна промяна в живота на младите хора, живеещи в селските райони, можете да ни намерите на следните платформи за социални медии: