Проект RuralYouthFuture финансиран по програма Интеррег Европа 2021-2027

Кризата с COVID19 оказа голямо влияние върху живота на младите хора. Увеличаването на нивата на безработица от 2020 г. е по-осезаемо за младите хора, отколкото за други възрастови групи. Пандемията също така постави и няколко предизвикателства, като нови форми на работа, базирани на дигитални методи, създавайки повишено търсене на нови умения и компетенции. Този нов сценарий представлява голямо предизвикателство във все по-обезлюдяващите се селски райони и райони със застаряващо население, където младите хора са в неравностойно положение по отношение на професионалното обучение, цифровите умения и възможностите за работа.

Проект RuralYouthFuture има за цел да подобри ефективността на политиките за младежка заетост, подпомагайки по този начин устойчивото развитие на селските райони. Ще бъдат разгледани шест политически инструмента на общинско, регионално и национално равнище, за да се посрещне общото предизвикателство: да се отговори на нуждите на младите хора в малките европейски общини, като се намали неравенството с връстниците им от градовете и се противодейства на застаряването и нарастващото обезлюдяване. Ще бъдат споделени различни подходи чрез междурегионални дейности за обмен на опит с цел разработване на общи решения. В това партньорство са включени публични органи, публични институции и организации с нестопанска цел от 7 държави (Испания, България, Словения, Латвия, Португалия, Естония и Белгия), представляващи широк спектър от дейности. Те ще търсят адекватни и устойчиви решения за намаляване равнищата на младежката безработица и ще насърчават достъпа до нови възможности, и по-специално дигиталните умения и нови форми на работа, произтичащи от пандемията. Това ще бъде ключов елемент за стимулиране развитието на селските райони, както и за задържане и привличане на млада и квалифицирана работна ръка в селските райони. Планираните дейности за обмен на знания и опит също така ще повишат капацитета на екипите, създаващи политики, свързани с програмите и инициативите за младежка заетост в селските райони, за да останат младите хора в своите райони, избягвайки неравенството и изтичането на мозъци, с повече възможности за работа и по-добри условия на труд.

Проект RuralYouthFuture се финансира от програма Интеррег Европа 2021-2027 и е с продължителност от 4 години, като стартира през март 2023 г.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/93205221/admin/

Twitter: https://twitter.com/ruralyouth_eu

Official website on Interreg Europe Programme.