Проект SAVE4WASTE стартира с първа партньорска среща в гр. Пазарджик

На 1 април, 2022 г., на Деня на шегата, беше организирана първа партньорска среща по проект Save4Waste в гр. Пазарджик, България. Проектът е съ-финансиран от програма Еразъм+, под договор No. 2021-1-BG01-KA220-SCH-000032763 и е с продължителност от 24 месеца, стартирайки от началото на 2022 година. От българска страна участват сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ (Водещ партньор в проекта) и основно училище  „Проф. Иван Батаклиев“ от гр. Пазарджик. От Гърция и Северна Македония също участват по една експертна организация и по едно пилотно училище, което да приложи разработената учебна методология. Основната цел на проекта е  да запознае децата от основните училища и техните учители с добри практики в областта на пестенето на отпадъци от хранителната промишленост и органични битови отпадъци, което да доведе до по-отговорно поведение на младото поколение по отношение на храната и намаляването на отпадъците и остатъците от храна.

На първата партньорска среща взеха участие всички партньори, като всеки един се представи с кратка презентация, а водещият партньор представи предстоящите дейности. Бяха подписани договорните споразумения между партньорите, след което се обсъдиха предстоящите събития и информационна кампания.

Повече за Проект SAVE4WASTE:

Хранителните отпадъци са признат проблем, който придоби политическо, икономическо и социално значение през последните години. Многобройни политически изявления на високо ниво, формулирани през последното десетилетие, изразяват необходимостта от борба с разхищаването на храна. Хранителни отпадъци биват генерирани  по цялата верига за доставка на храни: от етапите на производство, преработка, продажба на дребно, до потреблението на храна.

Хранителните отпадъци могат да се дефинират по много начини и няма общоприета методология за измерването им. В световен мащаб около една трета от храната, произведена за потребление от човека, се губи или разхищава. Загубата на храна се определя като намаляване на количеството или качеството на храната. Хранителните отпадъци са част от загубата на храна и се отнасят до изхвърляне или алтернативна (нехранителна) употреба на храни, които са безопасни и питателни за консумация от човека по цялата верига за доставка на храни, от първично производство до ниво на крайния потребител на домакинството. Организация на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) определя хранителните отпадъци като храна, която е била първоначално произведен за консумация от човека, но не е бил консумиран от хората, а вместо това е бил насочена за нехранителна употреба, фураж за животни или изхвърлена като отпадък (FAO, 2014 г.). За много хора храната е толкова достъпна, че почти не мислят за нейната загуба.  Не би ли било по-добре да започнем да променяме нагласите от нашите най-малки жители и техните училища? Училищата се намират в с уникалната позиция, която може да спомогне за промяна на културата по управление на хранителните отпадъци, като те могат да бъдат двигателят към по-пестеливо, ефективно и находчиво използване на храната. Днешните ученици са утрешните хора, които ще взимат решения, свързани с храната. Следователно, учениците като поколение на бъдещето, са най-важните хора, които трябва да засегнем, когато желаем промяна на поведението, което засяга нашите ресурси като изкопаеми горива, вода, хранителни вещества, които биват изразходвани при производството и доставките на храни. действия в гимназиите.

Проект Save4Waste се фокусира върху пилотни действия за предотвратяване, управление и намаляване на хранителните отпадъци и има за цел да насърчи способността на учениците да мислят критично и да възприемат проактивно отношение чрез:

-повишаване на осведомеността на учениците по отношение на проблема с разхищаването на храни

– повишаване на знанията им за причините и последиците от разхищаването на храни. – насочвайки ги към конкретни варианти за действия, които са в тяхната сфера на влияние, като ги научи на нови умения, свързани с оценка на качеството на храната и разбиране на правилното съхранение на храната, опциите за консервиране на храни и т.н.

Проект Save4Waste има за цел да насърчи осведомеността относно икономическите, социалните и екологичните последици от разхищаването на храни, като подчертае действия и навици, които хората могат да предприемат, за да намалят собствените си хранителни отпадъци. Проектът ще разработи учебна програма и пилотни дейсности в 3 основни училища от България, Гърция и Северна Македония, които ще позволят на учителите да изберат онези дейности, които най-добре отговарят на нуждите, способностите и интересите на своите ученици.

Педагогическите предимствата на инициативите, фокусирани върху рециклирането и компостирането, са многобройни. По-специално, учениците могат да учат чрез практикуване, взаимодействие, развивайки своята креативност, осъзнавайки, че темата за отпадъците също е от значение за техния живот и околната среда извън училищата. Това, което учениците научават в училище, има огромен потенциал да бъде незабавно прилаган. Проектът ще разгледа и процеса на компостиране, тъй като той представлява лесен за изпълнение, естествен процес, който трансформира органични отпадъци в компост, ценен и богат на хранителни вещества естествен тор, който може да се използва в училищната еко-градина за създаване на плодове и зеленчуци.   И накрая, проектът предвижда насърчаване на учениците да изпълняват мини проекти, заедно с техните учители, за да намерят начини за предотвратяване и намаляване разхищаването на храна в техните класни стаи.