Първа партньорска среща по проект „Kids & Laws – Образователен подход за въвеждане на правно-нормативна база и морални норми на поведение за децата в предучилищна възраст”

На 21 ноември 2023 г. беше организирана първа партньорска среща по проект  „Деца и закони“ (Образователен подход за въвеждане на правно-нормативна база и морални норми на поведение за децата в предучилищна възраст) в гр. Кочани, Северна Македония. На нея партньорите се запознаха и обсъждаха дейностите и очакваните резултати, които трябва да бъдат постигнати по проекта. Също така, бяха създадени транснационални проектни екипи с цел координация и комуникация в трите участващи държави и бяха обсъдени и определени бъдещите събития и дейности по проекта.

Повече за проекта:

Проектът има за цел да създаде нова образователна концепция за деца в предучилищна възраст. Съ-финансиран е от програма Еразъм+ и е с продължителност 24 месеца, считано от 01.11.2023 г. Българските партньори са: Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“, гр. Пазарджик и детска градина „Еделвайс“, гр. Велинград. Гърция и Северна Македония участват с по една експертна организация и по една детска градина. С обучение чрез „казуси“ проектът се стреми да въведе значението на законовите разпоредби, моралните норми, ценности като справедливост, равенство, уважение и приобщаването, като в крайна сметка оформя бъдещи граждани, които активно участват в отстояването на общите ценности.

Опровержение:

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЦРЧР.