Първа среща на заинтересовани лица в България в рамките на проект RuralYouthFuture

В сряда, 19 юли 2023 г., двата български партньора, Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ /ЦУИР/ и Община Пещера, организираха Първа среща на заинтересовани лица в България по проект RuralYouthFuture, съ-финансиран от програма Интеррег Европа 2021-2027.

Г-н Георги Симеонов, експерт в Сдружение ЦУИР, представи проекта пред участниците – основните му цели и предстоящите дейности по междурегионални дейности за обмяна на опит и добри практики. Представители на Община Пещера направиха кратко обобщение на приоритетите, заложени в рамките на българския стратегически документ – План за интегрирано развитие на Община Пещера 2021-2027 г., с акцент върху проблемите и тенденциите в областта на безработицата сред младите граждани на общината.

Бяха обсъдени предизвикателствата, свързани с насърчаване на предприемаческата дейност и стимулиране на висококачествено образование, което ще доведе до по-нисък процент на отпадане на ученици, напускащи училище в ранна възраст, също така развитието и маркетинга на местните икономически дейности и участието на младите хора в тези процеси.

В тази първоначална среща на заинтересованите страни, българските партньори се съсредоточиха и върху установяването на нуждите, намирането на решения и изтъкването на предимствата, предизвикателствата и възможностите на местно и регионално ниво, т.е. на общинско ниво в Община Пещера и на регионално ниво в Област Пазарджик, през новия проектен период от 2021 до 2027 г.

В събитието взеха участие различни заинтересовани страни, като представители на публичната администрация и образователния сектор, социални работници, представители на неправителствени организации, енергийни агенции и сдружение на малки и средни предприятия. Повечето от тези организации се състоят от висококвалифицирани експерти в конкретни сектори като образование, опазване на околната среда, развитие на устойчива енергетика, предприемачество и разработване на стратегии.