Първа среща на заинтересованите лица по проект DETOCS

На 17 август 2023 г., четвъртък, Община Бургас беше домакин на Първа среща на заинтересованите лица в рамките на проект DETOCS, съ-финансиран от програма Интеррег Европа 2021-2027. Техническият партньор от българска страна, Регионална енергийна агенция Пазарджик – РЕАП, също взе участие в първото местно събитие по проекта.

Експерти от българските партньори представиха проекта пред участниците – неговите основни цели, партньорство, политики, с които се занимават отделните партньори по проекта, както и предстоящите дейности по международни обучителни посещения, обмяна на опит и установяване на добри практики. Представителите на Община Бургас презентираха новосъздадения си Енергиен информационен център, който ще консултира гражданите и предприемачите на Бургас по енергийни теми, както и „Соларна карта“, която ще съдържа информация за слънчевия енергиен потенциал на покривите на сградите.

По време на срещата бяха поканени лектори от туристическия и енергийния сектори, които представиха добри практики, постигнати в сферата на туризма. Темите на презентациите бяха:

– Устойчив туризъм и икономия на енергия в Албена АД, курорт, разположен на българското Черноморие;

– Ползи от въвеждането на ВЕИ в туристически, търговски и промишлени обекти (представяне на стъпките за изграждане на фотоволтаични инсталации и завършени обекти);

– Енергийно ефективни решения в обществени сгради и туристически обекти (хотел България, град Бургас)

Беше инициирана дискусия между заинтересованите страни и българските партньори по проекта, относно начините за въвеждане и прилагане на добри практики в областта на туризма, основани на местни и устойчиви ВЕИ и прилагане на енергоспестяващи мерки. В рамките на тази първоначална среща със заинтересованите лица българските партньори се фокусираха и върху определянето на нуждите, намирането на решения и изтъкването на предимствата, предизвикателствата и възможностите на местно ниво, т.е. на общинско ниво в Община Бургас през новия програмен период от 2021 до 2027 г.

В събитието взеха участие различни заинтересовани лица като представители на публичната администрация и туристическия сектор, социални работници, представители на неправителствени организации, енергийни агенции и асоциация на малките и средните предприятия. Повечето от тези организации се състоят от висококвалифицирани експерти в конкретни сектори като туризъм, енергетика, опазване на околната среда, предприемачество и разработване на политики.

  1. Представяне на проект „Подкрепа декарбонизирането на туристическата индустрия след Covid-19“ (DETOCS) – Георги Симеонов, Ръководител проекти, Регионалната енергийна агенция в Пазарджик (РЕАП)
  2. Представяне на соларна карта на гр. Бургас (burgas.solarcities.bg) и Енергиен офис, гр. Бургас – Ивайло Трендафилов, ръководител на проект Слънчеви градове, Община Бургас
  3. Предсатвяне на „Устойчив туризъм и енергийни спестявания в Албена АД.“ – инж. Димитър Станев, зам.-директор „Бизнес развитие“ в „Албена“ АД.
  4. Представяне на „Ползи от въвеждане на ВЕИ в туристически, търговски и индустриални обекти (представяне на стъпките за изграждане на фотоволтаични инсталации и изпълнени обекти)“ – Румен Петров, член на управителния съвет на Българска соларна асоциация.
  5. Представяне на „Енергийно ефективни решения в обществените сгради и туристическите обекти (х-л България, гр. Бургас).“ – инж. Тодор Андонов, Управител на „Термал инженеринг“ ООД