Първа среща на заинтересовани лица по проект Coop4RURALGov

На 18 юли 2023 г., се състоя Първа среща на заинтересованите лица в България в рамките на проект Coop4RURALGov „Проверка на въздействието върху селските райони – Сътрудничество за по-добро  и фокусирано управление на слабо населени селски, крайбрежни и планински райони“. Двата Български партньора, Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ /ЦУИР/ и Община Брацигово, организираха първоначална среща на заинтересованите лица в България по проект Coop4RURALGov, съ-финансиран по програма Интеррег Европа 2021-2027 под номер 01C0297.
Експерт в Сдружение ЦУИР, г-н Георги Симеонов, представи проекта пред участниците – основните му цели и предстоящите дейности по междурегионални дейности за обмяна на опит и добри практики за устойчиво развитие на общината. Представители на Община Брацигово направиха кратко обобщение на Плана за интегрирано развитие на Община Брацигово 2021-2027 с акцент върху приоритетите за устойчиво развитие на местно ниво,  чрез разработването на фокусирани политиките в селски райони, взимайки предвид добри практики от други подобни европейски региони.

Бяха обсъдени предизвикателствата, свързани с подобряването на капацитета на управление за съвместно разработване на устойчиви политики и превръщането на регионалната оценка на въздействието, в рутинна част от процеса на вземане на решения от длъжностните лица, както и за политиките, програмите и инициативите, одобрени от законодателните органи в слабо населените селски, крайбрежни и планински райони, също така развитието и маркетинга на местните икономически дейности и участието на местните хора в тези процеси.

В тази първоначална среща на заинтересованите страни, българските партньори се съсредоточиха и върху установяването и адаптирането към нуждите, ресурсите и капацитета на селските райони. Намирането на решения и изтъкването на предимствата, предизвикателствата и възможностите на местно и регионално ниво, т.е. на общинско ниво в Община Брацигово и на регионално ниво в Област Пазарджик, през новия проектен период от 2021 до 2027 г.

В събитието взеха участие различни заинтересовани лица, като представители на публичната администрация и образователния сектор, социални работници, представители на неправителствени организации, енергийни агенции и сдружение на малки и средни предприятия. Повечето от тези организации се състоят от висококвалифицирани експерти в конкретни сектори като образование, опазване на околната среда, развитие на устойчива енергетика, предприемачество и разработване на стратегии.