Първа среща по проект „GAME EDU – Използване на иновативна образователна концепция, базирана на Интерактивни образователни игри за включване на деца в неравностойно положение в началното училище“

На 25-27 октомври 2023 г. беше организирана първа партньорска среща по проект „GAME EDU“ -„Използване на иновативна образователна концепция, базирана на Интерактивни образователни игри за включване на деца в неравностойно положение в началното училище“) в гр. Кочани, Северна Македония. Проектът е съ-финансиран от програма Еразъм+ с договор No. KA220-SCH-13741FE3 и е с продължителност от 24 месеца, стартирайки от 01.09.2023 г. От българска страна участват Община Брацигово (водещ партньор по проекта), сдружение Център за устойчивост и икономическо развитие, гр. Пазарджик и Начално училище Васил Петлешков от гр.Брацигово. От Гърция и Северна Македония също участват по една експертна организация и по едно пилотно училище, което ще приложи разработената учебна методология.

По време на първата партньорска среща взеха участие всички партньори, като всеки един се представи с кратка презентация, а водещият партньор Община Брацигово представи предстоящите дейности. Бяха подписани договорните споразумения между партньорите, а също така бяха обсъдени предстоящите събития и информационна кампания.

Повече за проект „GAME EDU“:

Проектът GAME EDU има за цел да разработи образователен подход, като използва съществуващи отворени образователни ресурси (ООР) и създаде интерактивна образователна игра, базирана на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), за да подобри обучението на деца от началните училища на възраст от 9 и 10 години, също така да бъде подходяща и за тези, които имат по-слаби резултати в обучението. Този набор от образователни игри ще насърчи метода на преподаване „учене чрез игра“, като направи учебния процес по-ефективен и увлекателен.

GAME EDU е в съответствие с принципите на приобщаващото образование и правата на хората с увреждания. Той се стреми да осигури на всеки ученик равни възможности за достъп до висококачествено образование без разделение. Приобщаващото образование набляга на адаптирането на образователната рамка към индивидуалните нужди на учениците, като включва нагласи, подходи и стратегии, които включват всички ученици в различните дейности.

Като се има предвид нарастващото значение на дигитализирането на различни аспекти в живота, проектът се фокусира и върху повишаването на дигиталната компетентност на учителите и запознаването им с нови педагогически практики чрез използването на отворени образователни ресурси (ООР) и модули за работа в мрежата eTwinning. Това ще даде възможност за транснационално сътрудничество между учители от началните училища от различни европейски държави, което ще подпомогне за обмена на знания и опит.

„Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“