Първа среща по проект “The Music Balkan Train for Peace”

На 5-6-7 април, 2023 г. беше организирана първа партньорска среща по проект “The Music Balkan Train for Peace” (в превод: „С обучение по музика от Балканите към мир“) в гр. Пазарджик, България. Проектът е съ-финансиран от програма Еразъм+ с договор No. 2022-1-BG01-KA220-SCH-000089076 и е с продължителност от 24 месеца, стартирайки от края на 2022 година. От българска страна участват сдружение Център за устойчивост и икономическо развитие (Водещ партньор в проекта) и СУ Димитър Гачев от гр. Пазарджик, което също така беше и домакин на срещата. От Гърция и Северна Македония също участват по една експертна организация и по едно пилотно училище, което ще приложи разработената учебна методология:

  • НПО Сдружение за подкрепа на икономическото развитие – Местна инициативна група – Кочани, Северна Македония
  • Музикално училище Ристо Юруков Кочани, Северна Македония
  • НПО Алтернативно иновативно развитие (A.I.D.), Гърция
  • Музикално училище на Лариса, Гърция

Основната цел на проекта е да запознае учениците от три средни училища и техните учители с ролята, която музиката може да играе за укрепване на световния мир, и да развие чувство за благополучие в учениците, техните учители и училищната среда като цяло.

На първата партньорска среща взеха участие всички партньори, като всеки един се представи с кратка презентация, а водещият партньор и партньора от Гърция, фондация A.I.D. представиха предстоящите дейности. Бяха подписани договорните споразумения между партньорите, а също така бяха обсъдени предстоящите събития и информационна кампания.

 

Повече за проект “The Music Balkan Train for Peace”:

Проект “The Music Balkan Train for Peace” има за цел да повиши осведомеността и да подчертае значението на мира и да повиши чувството за просперитет на децата в училище, на техните учители и като цяло в училищната среда. Освен това проектът, чрез своите резултати, се стреми да се справи със заплахи като радикализация и расизъм. Този проект цели да постигне целите си чрез обмен на добри практики, транснационални събития в участващите в проекта държави, курсове за обучение, краткосрочни съвместни събития, разработване на полезен инструментариум за нуждите на проекта и комбинирано създаване на песен от всяко училище заедно с танцово шоу.

Очаква се проект „The Music Balkan Train for Peace“ да окаже значително въздействие върху участниците в проекта, членовете на нестопанските организации, които участват в проекта, целевите групи като учители, училищен персонал, ученици, както и върху местните, регионалните и националните заинтересовани страни и страните, участващи в проекта. По-конкретно, проект „The Music Balkan Train for Peace“, чрез обучение и образование на ученици, ще популяризира методите на мира сред младите поколения и ще засили съзнанието им, че могат да станат посланици на мира.

Повече за проекта може да научите на сайта на тази инициатива в Програма Еразъм+.