Първо краткосрочно обучение на заинтересованите лица по проект Young Eco Inspectors в Кочани, Северна Македония

Между 4 и 8 юли 2023 г. се проведе Първо краткосрочно обучение на заинтересованите лица в Кочани, Северна Македония, то беше организирано от Комунално публично предприятие „Водовод“ съвместно със Сдружение за подкрепа на икономическото развитие – Местна инициативна група – LAG и Гимназия “Л. Сантов” от Кочани. Те представиха проекта Young Eco Inspectors, който прави впечатление в средното образование, като въвежда нова мултидисциплинарна и основана на дейности образователна концепция за опазване на околната среда. Насочен към справяне с предизвикателствата, свързани със замърсяването на въздуха и водата в градовете, проектът не само насърчава устойчиви решения, но и възпитава следващите поколения да бъдат екологично съзнателни граждани.

Един от аспектите на проекта включва обучения на учители по STEM предметите. Учителите се обучават от експерт от Регионална енергийна агенция – Пазарджик /РЕАП/, България, в обучителна сесия, целяща да развие техния опит в намирането на най-подходящото решение за справянето с екологичните предизвикателства. Фокусът на събитията е върху правните и здравните аспекти от замърсяването на водата и въздуха, практически измервания, както и използването на оборудване за тази цел. Учителите научиха как да включат екологичните теми в редовните си часове, като създават 45 минутни подготвителни бележки. Чрез използването на Отворени образователни ресурси и модули за работа в мрежа eTwinning, учителите придобиват дигитални умения и възможности за международно сътрудничество.

Иновативният подход на проекта се простира отвъд традиционните класни стаи. Събитията за съвместна работа, организирани на различни места от партньорите, позволяват на експертите да провеждат специализирани обучения. Бяха направени посещения на пречиствателни станции за питейна вода, пречиствателни станции за отпадъчни води и геотермални системи, запознават участниците с реални екологични решения.

Чрез тези събития проектът дава възможност както на учителите, така и на учениците да се превърнат в участници от промяната, които ще прилагат и насърчават устойчиви добри практики в своите общности, като се справят с предизвикателствата, свързани със замърсяването на въздуха и водата в градовете.