Първо събитие за обучение на учители по проект GAME EDU

В периода 08 до 13 април 2024 г. се проведе „Първо събитие за обучение на учители“ между партньорите по проект GAME EDU  в град Брацигово, България.

По време на обучението беше организирана среща на Комисията за управление на проекта, в която взеха участие всички партньори. Разгледа се актуалното състояние на проекта и на бъдещите дейности, като се обсъдиха финансови и административни въпроси. По време на тази среща всички участници заедно избраха лого на проекта. Представители на македонското НПО RAORIR от гр. Кочани проведоха обучение на тема „Включването на ученици от уязвими категории, както и на ученици, които срещат трудности в обучението в образователния процес“. Учителите от трите държави-участнички в проекта (България, Гърция и Северна Македония) бяха разделени в екипи, за да работят съвместно при създаването и прилагането на собствени стратегии за приобщаване на децата.

Обучението на учителите продължи с образователни педагогически подходи чрез използване на инструменти, базирани на информационните и комуникационните технологии  (ИКТ). Този образователен модул беше представен от партньорите от гръцкото НПО „Действия за гражданско общество“. Благодарение на това, учителите започнаха работа по създаване на планове на уроци за ученици на възраст от 9 до 10 години с използване на ИКТ инструменти.

На учителите бяха представени набор от инструменти от отворени образователни ресурси WEB 2.0 (Open educational resources WEB  2.0), които ще бъдат използвани при представянето на постиженията от състезателните игри на ученици на възраст 9 и 10 години. Представителите от НПО RAORIR и учителите създадоха примерни презентации с използването на тези инструменти.

В предпоследния работен ден се представи предложението за набор от интерактивни игри, базирани на ИКТ, за предметите: английски език, математика и природни науки. Проведе се процес на съвместна работа със смесени учителски екипи при избора на най-подходящите игри и определяне на (евентуалната) необходимост от допълнително адаптиране на игрите. След това от НПО RAORIR и учителите се определи окончателния вариант на комплекта от интерактивни игри, базирани на ИКТ (с предложение за подобрения).