Проект Coop4RURALGov финансиран по програма Интеррег Европа 2021-2027

 

Кратко описание на проекта

Проектът има за цел да насърчи между-регионалното сътрудничество и обмена на добри практики между 7 публични и частни организации от Испания, Естония, Ирландия и България, за да подобрят капацитета на управлението си за съвместно разработване на устойчиви политики и да превърнат регионалната оценка на въздействието (Rural Proofing), в рутинна част от процеса на вземане на решения от длъжностните лица, както и за политиките, програмите и инициативите, одобрени от законодателните органи в слабо населените селски, крайбрежни и планински райони (наричани по-долу „селски райони“).

От българска страна, пилотна община ще бъде Община Брацигово, която ще инициира местни дебати по темата, чрез организиране на група от заинтересовани лица от Общината и региона на Област Пазарджик, а като технически партньор, ще се включи сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Център за устойчивост и икономическо развитие“.

Законодателството често се изготвя с оглед на градските центрове, просто защото там живеят повече хора и защото там са разположени и органите на властта. Това законодателство понякога е дискриминационно и не взима под внимание селските райони. Създават се секторни, непоследователни и нецелесъобразни политики, които продължават да се провеждат от разстояние, без да се познават териториалните особености и без да се адаптират към нуждите, ресурсите и капацитета на селските райони. За тази цел проектът предлага съвместна работа и обмяна на опит между различните партньори по проекта за подобряване процесите на управление на техните публични органи, като се възползват от новите форми на социални иновации, които позволяват създаването на набор от инструменти (Rural Proofing), адаптиран за всеки регион, който прави преглед на въздействието върху селските райони на законодателството, секторните, социалните и икономическите политики и който предлага иновативна методология, която позволява систематичен преглед на съответните политики с подход към селските райони от самото начало на процеса на създаването им. По този начин проектът ще допринесе за намаляване на регионалните неравенства във всяка страна и за гарантиране на правата на гражданите, живеещи в селските райони, като по този начин ще допринесе за преодоляване на икономическите, социалните и териториалните различия.

 

Проектът е съ-финансиран от програма Интеррег Европа 2021-2027 и е с продължителност от 4 години.

 

Official project website on Interreg Europe Programme.