Проект „GAME EDU“, финансиран от програма Еразъм+

Проектът GAME EDU има за цел да разработи образователен подход, като използва съществуващи отворени образователни ресурси (ООР) и създаде интерактивна образователна игра, базирана на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), за да подобри обучението на деца от началните училища на възраст от 9 и 10 години, също така да бъде подходяща и за тези, които имат по-слаби резултати в обучението. Този набор от образователни игри ще насърчи метода на преподаване „учене чрез игра“, като направи учебния процес по-ефективен и увлекателен.

GAME EDU е в съответствие с принципите на приобщаващото образование и правата на хората с увреждания. Той се стреми да осигури на всеки ученик равни възможности за достъп до висококачествено образование без разделение. Приобщаващото образование набляга на адаптирането на образователната рамка към индивидуалните нужди на учениците, като включва нагласи, подходи и стратегии, които включват всички ученици в различните дейности.

Като се има предвид нарастващото значение на дигитализирането на различни аспекти в живота, проектът се фокусира и върху повишаването на дигиталната компетентност на учителите и запознаването им с нови педагогически практики чрез използването на отворени образователни ресурси (ООР) и модули за работа в мрежата eTwinning. Това ще даде възможност за транснационално сътрудничество между учители от началните училища от различни европейски държави, което ще подпомогне за обмена на знания и опит.

Подкрепата, предоставена от експерти от неправителствени организации по отношение на специфичния подход към учениците със слаби учебни постижения, ще повиши увереността и мотивацията на учителите за ефективна работа с тези деца. Основният принос на този проект е, че новият метод на преподаване и разработеният набор от образователни игри могат да се използват с всички ученици на възраст 9 и 10 години, което го прави широко приложим.

Програмата ще улесни международното сътрудничество на учителите от началните училища от три европейски общини (Драма – Гърция, Кочани – Северна Македония и Брацигово – България) чрез използването на ООР и модули за работа в мрежа eTwinning. Това партньорство ще даде възможност на учителите да повишат своите умения и знания, особено по отношение на работата с ученици, които са изправени пред трудности в обучението. Ще се подобрят академичните постижения на учениците в обучението по математика, природни науки и английски език.

Разработеният образователен метод ще се справя с важни образователни предизвикателства и за насърчаването на приобщаващи, иновативни методи на преподаване с помощта на дигиталните технологии. Той е в съответствие с принципите за осигуряване на равни образователни възможности за всички ученици и за обогатяването на учителите с необходимите умения за прилагането на тези нови подходи.

Проектът е съ-финансиран от програма Еразъм+ с договор No. KA220-SCH-13741FE3 и е с продължителност от 24 месеца, стартирайки от 1.09.2023 г. От българска страна участват Община Брацигово (водещ партньор в проекта), сдружение Център за устойчивост и икономическо развитие и Начално училище Васил Петлешков от Брацигово. От Гърция и Северна Македония също участват по една експертна организация и по едно пилотно училище, което ще приложи разработената учебна методология.